Egzamin na doradcę ADR – co musisz wiedzieć?

Motoryzacja

Firmy zajmujące się załadunkiem, rozładunkiem, pakowaniem materiałów niebezpiecznych oraz przewozem tychże ładunków w ilościach, które wymuszają oznakowanie pojazdów specjalnymi tablicami ADR, muszą zatrudnić, co najmniej jednego doradcę ADR. Kto może objąć to stanowisko? Jakie zagadnienia są wymagane na egzaminie kończącym?

Kto może zostać doradcą ADR?

Doradcą do spraw bezpieczeństwa ładunków niebezpiecznych może zostać osoba, która:

– skończyła 21 lat,

– ma wyższe wykształcenie,

– ukończyła kurs ADR (np. w Łodzi) oraz zdała egzamin,

– złożyła wynik egzaminu nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty odbycia szkolenia,

– posiada ważne świadectwo doradcy,

– nie była karana za umyślne przestępstwa.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat. Świadectwo wydaje wojewódzki inspektor transportu drogowego.

Czym zajmuje się doradca ADR?

Zgodnie z umową ADR, doradca do spraw bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych, powinien być zatrudniony w przedsiębiorstwach przewożących materiały wybuchowe, zapalne, trujące czy promieniotwórcze. Do jego obowiązków należy:

– przygotowywanie raportów powypadkowych,

– sporządzanie rocznych sprawozdań,

– kontrolowanie wszelkich transportów towarów oraz dbanie o ich prawidłowy przebieg, zgodny z obowiązującym prawem,

– wsparcie merytoryczne przy przewozach ładunków niebezpiecznych.

Co należy zrobić żeby przystąpić do egzaminu na doradcę ADR?

Aby móc przystąpić do egzaminu kończącego kurs na doradcę ADR, należy złożyć określone dokumenty, nie później niż 14 dni przed datą egzaminu. Jakie?

– zaświadczenie ukończenia szkolenia na doradcę do spraw bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych,

– oświadczenie o niekaralności,

– dyplom ukończenia studiów wyższych,

– wniosek o przystąpienie do egzaminu,

– potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Co obejmuje egzamin na doradcę ADR?

Egzamin kończący kurs doradcy ADR złożony jest z trzech części – ogólnej, specjalistycznej oraz praktycznej. Aby go ukończyć, kursant powinien udzielić 2/3 właściwych odpowiedzi w części ogólnej i specjalistycznej, a także poprawnie rozwiązać wszystkie zadania z części praktycznej.

Osoba przystępująca do egzaminu powinna zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z:

– klasą poszczególnych materiałów,

– przepisami dotyczącymi transportu ładunków niebezpiecznych obowiązującymi w Polsce oraz w Europie,

– przyczynami i skutkami wypadków,

– środkami bezpieczeństwa, które muszą być zachowane podczas przewozu towarów,

– rozporządzeniami odnoszącymi się do pakowania i przewozu przedmiotów,

– dokumentacją konieczną przy transporcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *